PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

cze 3, 2020 | W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informacje dla uczniów i rodziców.

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przypomnieniu uczniom–nie później niż do 2 czerwca 2020r. – kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
 1. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty –zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym   i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
 1. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
 1. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:
 • losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować
 • kodowania arkusza egzaminacyjnego
 • sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego
 • rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
 • zgłaszania konieczności skorzystania z toalety
 • zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy
 1. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; należy poinformować uczniów, że instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym
 1. sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki –konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
 2. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
 1. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników
 1. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
 1. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
 1. Nie później niż do 2 czerwca 2020 r. należy przekazać uczniom i ich rodzicom informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, określone w Wytycznych. Informacje te mogą być przekazane zdającym i ich rodzicom np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą.
 1. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
 2. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
 3. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 4. arkusze egzaminu próbnego
 5. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

 1. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.
 2. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole, jakie szczególne zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym zasady dotyczące wpuszczania i wypuszczania uczniów z sali egzaminacyjnej, obowiązują w2020 r.
 3. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 31 lipca2020r.

W TRAKCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:
 2. przypomnieć zdającym zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w Wytycznych
 3. powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
 4. upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę; należy przypomnieć uczniom, że podczas egzaminu nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów
 5. przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 6. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

3.Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:

 1. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 2. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

4.Jeżeli w trakcie egzaminu ósmoklasisty wystąpi konieczność unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu z przyczyn określonych                  w pkt 5.4., procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.

PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt. 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
 2. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Szczegółowe informacje na stronie:

www.cke.gov.pl

Zobacz więcej

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.